Học viên Dream Works nhận học bổng của trường Cao đẳng Kunjang